Vilkår og betingelser for abonnementsaftalen

Når du accepeterer vores Vilkår og Betingelser, accpeterer du også vores Privatpolitik

Definitioner

“Leverandør”: Successteam ApS, firma nr. 4089 6325, Dampfærgevej 3, 2100 København, Danmark

“Kunde”: Den organisation, der køber tjenesten.

“Service”: Den webbaserede Software-as-a-Service, der er udviklet og solgt af leverandøren som “Successteam”.

“Autoriseret bruger”: En fysisk person i eller uden for kundens organisation, som kunden har godkendt og tilmeldt sig kundens Successteam-abonnementsplan.

“Fortrolige oplysninger”: omfatter, men er ikke begrænset til, forretningshemmeligheder, knowhow og andre oplysninger, som en rimelig person ville anse for fortrolige.

“Abonnementsgebyr” Det gældende månedlige gebyr baseret på abonnementstypen og antallet af brugere.

Aftale
Denne Succesteam-abonnementsaftale og slutbrugeraftalen/aftalerne udgør hele aftalen (herefter samlet benævnt “Aftalen”) mellem parterne og gælder for alle Kundens brug af Tjenesten.

Tjenesten leveres som et abonnement, ikke som et salg, af Leverandøren til Kunden, og intet i denne Aftale vil blive fortolket eller fortolket som et salg eller køb af software.

Brugsret
Med forbehold af vilkårene og betingelserne i denne aftale giver Leverandøren hermed Kunden en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig, ikke-overdragelig og verdensomspændende ret til at få adgang til og bruge Tjenesten som tiltænkt af Leverandøren.

Denne brugsret gælder kun for autoriserede brugere, der er tilmeldt Kundens abonnementsplan, og kun til formål inden for Kundens interne forretningsaktiviteter, dvs. ikke til fordel for andre personer eller enheder.

Anvendelse
Tjenesten er beregnet til at øge fleksibiliteten, glæden og effektiviteten i kundegrupper. Kunden er alene ansvarlig for at sikre, at Kundens autoriserede brugere kun bruger Tjenesten til det tilsigtede formål.

Begrænsninger i brugen
Kunden må ikke foretage reverse engineering, demontere, dekompilere eller på nogen måde arbejde uden om tekniske begrænsninger. Kunden må ikke udleje, lease, udlåne, videresælge eller på nogen måde give adgang til Tjenesten til tredjeparter, medmindre det udtrykkeligt er tilladt i disse vilkår og betingelser.

Kunden må ikke ændre eller oprette afledte produkter eller tjenester baseret på Tjenesten. Kunden må ikke kombinere eller integrere Tjenesten med hardware, software eller anden teknologi, som ikke er tilladt af Leverandøren.

Juridisk brug
Kunden er alene ansvarlig for at sikre, at Kundens og Kundens autoriserede brugeres brug af Tjenesten er i overensstemmelse med Aftalen og al gældende lovgivning, herunder, men ikke begrænset til, privatlivets fred, arbejdsret og fagforeningsregler.

Intellektuel ejendomsret
Leverandøren og kunden er enige om, at leverandøren ejer alle rettigheder, herunder ejendomsrettigheder, varemærker, ophavsrettigheder og interesser, herunder alle intellektuelle ejendomsrettigheder til tjenesten og dokumentationen. Leverandøren forbeholder sig alle rettigheder til Tjenesten, som ikke udtrykkeligt er givet til Kunden i denne Aftale.

Overdragelse
Kunden må ikke direkte eller indirekte overdrage hele eller en del af denne aftale eller Kundens rettigheder eller forpligtelser i henhold til denne aftale til en tredjepart uden Leverandørens skriftlige samtykke. Leverandøren kan overdrage denne aftale i forbindelse med en fusion eller ændring af leverandørens kontrol eller salg af alle eller stort set alle leverandørens aktiver, forudsat at en sådan efterfølger accepterer at opfylde sine forpligtelser i henhold til denne aftale.

Abonnementsvilkår
Ved at indgå denne aftale accepterer kunden et månedligt tilbagevendende abonnement til det aktuelle gældende månedlige abonnementsgebyr.

Abonnementet forbliver aktivt, indtil det opsiges i overensstemmelse med vilkårene i denne aftale.

Betaling
Betaling for Tjenesten beregnes på et månedligt pro rata grundlag, baseret på abonnementstype, antal brugere og antal dage, hvor hver bruger er aktiv. Ved udgangen af hver måned vil kunden modtage en faktura med oplysninger om forbruget.

Betalingen sker med det kredit- eller betalingskort, som kunden har indsendt. Kunden giver Leverandøren tilladelse til at gemme de nødvendige betalingsoplysninger og opkræve betaling fra Kunden, indtil Abonnementet opsiges.

Hvis betalingen afvises eller af en eller anden grund er utilstrækkelig, forbeholder leverandøren sig ret til at suspendere tjenesten eller levere tjenesten og opkræve renter på eventuelle forfaldne beløb i perioden fra den dato, hvor betalingen forfaldt, til den dato, hvor betalingen er foretaget. Rentesatsen svarer til de satser, der er fastsat i den danske rentelov.

Force Majeure I
ngen af parterne er ansvarlige for manglende eller forsinket opfyldelse af denne aftale i den periode, hvor en sådan manglende eller forsinket opfyldelse skyldes årsager, der ligger uden for deres rimelige kontrol, herunder, men ikke begrænset til, naturkatastrofer, krig, strejker eller arbejdskonflikter, embargoer, regeringsordrer eller andre force majeure-hændelser. Ingen af parterne har ret til at opsige denne aftale under sådanne omstændigheder.

Hvis en part påberåber sig force majeure som en undskyldning for manglende opfyldelse af parternes forpligtelser, skal den part, der ikke opfylder sine forpligtelser, bevise, at parten har taget rimelige skridt til at minimere forsinkelser eller skader forårsaget af forudsigelige begivenheder, at parten i det væsentlige har opfyldt alle forpligtelser, der ikke er undskyldt, og at den anden part rettidigt er blevet underrettet om sandsynligheden for eller den faktiske indtræden af en force majeure-hændelse.

Suspension
Enhver brug af Tjenesten i strid med denne Aftale, herunder utilsigtet eller ulovlig brug, eller Kundens manglende opfyldelse af forpligtelser i denne Aftale, kan medføre, at Leverandøren suspenderer Tjenesten. Hvis leverandøren suspenderer tjenesten, skal kunden straks underrettes herom og have mulighed for at afhjælpe overtrædelsen. Hvis kunden ikke er i stand til at afhjælpe overtrædelsen inden for 14 kalenderdage, er leverandøren berettiget til at opsige aftalen.

Ansvar
Parterne er under ingen omstændigheder ansvarlige for eventuelle direkte, følgeskader eller andre indirekte tab. Tab af data betragtes som indirekte tab.

Ovennævnte begrænsninger gælder kun, hvis tabet ikke skyldes grov uagtsomhed eller forsætlig adfærd fra skadevolderens side. Ovenstående regulerer ikke betingelserne vedrørende tab i forbindelse med forsinkelse.

Det samlede ansvar må under ingen omstændigheder overstige de samlede gebyrer, der er betalt til leverandøren i henhold til denne aftale i løbet af de seneste 12 måneder.

Kunden og Kundens autoriserede brugere er forpligtet til at holde alle brugernavne og adgangskoder, som Leverandøren har givet dem, fortrolige. Kunden er ansvarlig for ethvert misbrug af de nævnte brugernavne og adgangskoder, uanset om misbruget skyldes kunden, slutbrugerne eller en tredjepart, der er kommet i besiddelse af kundens eller slutbrugernes legitimationsoplysninger.

Ejerskab af data:
Kunden beholder ejendomsretten til alle data, der indsendes til tjenesten, men deler de nødvendige data med leverandøren med henblik på leverandørerne. 1) levering af tjenesten og/eller 2) videreudvikling af tjenesten.

Databeskyttelse
Begge parter samarbejder for at sikre overholdelse af gældende databeskyttelseslovgivning. Leverandøren garanterer, at alle kundedata vil blive opbevaret i EU/EØS, og at al behandling af personoplysninger håndteres i overensstemmelse med Successteams meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger.

Meddelelser
Alle skriftlige meddelelser mellem parterne skal sendes pr. e-mail.

Opdateringer
Leverandøren forbeholder sig ret til at opgradere, ændre, erstatte eller omkonfigurere tjenesten til enhver tid med mindst 14 kalenderdages varsel, hvis der er tale om ændringer, der i væsentlig grad kan påvirke brugen af tjenesten. Enhver fremtidig udgivelse, opdatering eller anden tilføjelse til tjenestens funktionalitet er underlagt disse vilkår.

Tilgængelighed og oppetid
Leverandøren bestræber sig på at sikre, at Tjenesten er tilgængelig 24/7, men Kunden accepterer dog, at Leverandøren ikke garanterer, at Tjenesten vil være uafbrudt eller fejlfri. Tjenesten leveres “som den er” og “som den er tilgængelig” uden nogen form for garanti i det omfang, det er tilladt i henhold til loven.

Adskillelighed
Hvis et vilkår eller en betingelse i denne aftale erklæres ulovlig eller på anden måde ikke kan håndhæves, skal det adskilles fra resten af denne aftale, uden at det påvirker de resterende afsnit.

Overlevelse
Afsnittene om fortrolighed, ansvar, betaling, henvisning og tvist overlever enhver opsigelse af denne aftale.

Accept og opsigelse
Denne aftale indgås ved kundens elektroniske accept af disse aftalevilkår på leverandørens hjemmeside og indgås ved kundens modtagelse af bekræftelsesmailen fra leverandøren. Aftalen er gyldig, indtil den opsiges af en af parterne i overensstemmelse med de gældende bestemmelser.

Opsigelse af bekvemmelighedshensyn
Abonnementet kan opsiges med øjeblikkelig virkning. Ved opsigelse af abonnementet faktureres kunden for brugen indtil opsigelsen, og arbejdsområdet nedgraderes til det gratis abonnement.

Opsigelse med begrundelse
Hvis en af parterne misligholder denne aftale, kan den part, der ikke misligholder aftalen, give skriftlig meddelelse om misligholdelsen. Hvis en sådan meddelelse gives, og misligholdelsen ikke er afhjulpet inden for 30 arbejdsdage efter modtagelsen af meddelelsen, ophører denne aftale automatisk.

Tvist
Enhver tvist mellem Kunden og Leverandøren skal afgøres efter dansk ret, med undtagelse af CISG, med Københavns byret som aftalt værneting, med sædvanlig henvisnings- og appelret.